Raffinage van mest


De Duurzame Zuivelketen is het initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland om de Nederlandse zuivelindustrie en melkveehouderij wereldwijd koploper te maken op het gebied van duurzaamheid.  Met het ondertekenen van een zogeheten Green Deal met de overheid in oktober 2011, maken NZO en LTO Nederland deel uit van de symbolische koepel Green Deal energieneutrale zuivelketen. De Duurzame Zuivelketen streeft naar 30% reductie van broeikasgassen, 20% duurzame energie in 2020 en 2% energiebesparing per jaar.

Vanuit NZO en FrieslandCampina zijn een aantal pilots gestart die hierbij aansluiten, zoals het raffineren van mest op bedrijfsniveau. Door raffinage van mest daalt de emissie van ammoniak en methaan en is het mogelijk stikstof, fosfaat, kali en zwavel aan de mest te onttrekken. Hierdoor kunnen energie, compost en kunstmest worden ontwikkeld. De technologische aspecten en resultaten van dit traject zijn belangrijk om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren.

Partners

NZO

LTO Nederland