Ketenmanagement

In het versnellingsproject ‘Ketenmanagement’ draait het om het concreet verbinden van de afzetmarkt aan duurzamere initiatieven van de UDV en de productieketens. Het doel is zowel aanbod als productie van duurzamere producten in de markt stimuleren. Om zo een acceptabel verdienmodel voor alle ketenspelers te realiseren. Onder andere door middel van het Beter Leven keurmerk (BLk).

Bij Ketenmanagement gaat het om diervriendelijker produceren, maar komt ook het duurzaamheidsthema milieu aan bod. De ketenmanager heeft kennis van markten en sectoren, brengt ketenpartijen samen, is vraagbaak voor individuele bedrijven, stroomlijnt initiatieven en geeft feedback op haalbaarheid. Tevens ondersteunt hij bij het oplossen van knelpunten in keten en markt om te komen tot een duurzame groeiende marktontwikkeling.

Concrete, duurzame resultaten in de keten


De ketenmanager heeft de volgende zaken kunnen realiseren:

 • Ketens en commerciële bedrijven koppelen
  Contacten leggen met een breed scala aan individuele bedrijven uit retail en foodservice zoals cateraars, restaurantketens, supermarktformules en toeleverende bedrijven:
 • Makelaarsfunctie:  een onafhankelijk aanspreekpunt zijn voor bedrijven t.b.v. kennisverspreiding en match-making voor de achterban van UDV, AVV, FNLI, CBL, vlees- en ei-industrie en LTO/NVV.
 • Ontwikkelpilots: fungeren als een onafhankelijke sparringpartner om de mogelijkheden om met het Beter Leven keurmerk (BLk) te werken te verkennen voor bedrijven die nieuwe marktconcepten willen ontwikkelen.
  Wegwerken van bottlenecks: verbreden en doorontwikkelen van de afzet van BLk door het wegwerken van bottlenecks in foodservice, verbreding met milieu en productgroep zuivel, borging onverpakte producten, en doorontwikkeling van het BLk.
 • Kennisverspreiding: organiseren van een Stakeholderbijeenkomst in samenwerking met St Beter Leven keurmerk om best practices te bespreken en resultaten van recent consumentonderzoek te presenteren.kennisverspreiding-stichting-beter-levern.png
 • Monitoren marktontwikkeling
  Inventariseren van de prestatie in de markt, zowel productie alsook consumptie, waar mogelijk ook internationaal, vooral door samenwerking met bestaande initiatieven, o.a. het LEI. Beoogd resultaat waren marktcijfers, geschikt voor kennisverspreiding per productgroep en verkoopkanaal voor de partners van UDV en bedrijfsleven. Het ontbreekt echter aan een goed inzicht in marktcijfers. In overleg met enkele bedrijven en marktonderzoeksbureaus zijn in oktober 2014 de volgende resultaten gepresenteerd:
 • Ongeveer 17% van de huishoudens in Nederland is heavy user van BLk. Dit wil zeggen dat ze minimaal 3, 4 of 5 keer van de 5 aankopen kiezen voor BLk (GfK).
 • Penetratie van vleesaankopen met BLK (minimaal één keer gekocht) is 72% (GfK)
 • Het omzetaandeel van BLk binnen vlees is 15% (GfK)
 • Omzetcijfers voor kip met BLk in supermarkten (IRI). Hieruit blijkt dat de gangbare kip omzet stagneert en de groei voor het hele segment op het conto komt van de diervriendelijke varianten.

  Uit het imago-onderzoek van GfK van maart 2015 bleek dat de geholpen naamsbekendheid significant is gestegen naar 74% (was 67%). De spontane bekendheid is 12% en daarmee is het BLk het bekendste keurmerk voor dierlijke producten samen met het EKO-keurmerk.

  Met brancheorganisaties is de behoefte aan marktcijfers besproken en is er gekozen voor een eigen aanpak en financiering. Een consortium is gevormd en is een samenwerking opgezet met marktonderzoeksbureau  IRI. De resultaten worden na de zomer van 2015 verwacht.

  Uitkomsten consumentonderzoek

 

 • Promotie en voorlichting
  Coördineren van samenwerking met ketens in retail, foodservice, speciaalzaken en NGO’s rond promotie en communicatie richting consument, zoals de diervriendelijke week. Vanuit het project ketenmanagement wordt de coördinatie verzorgd voor een gezamenlijk aanpak met een aantal marktpartijen die, met behoud van eigen communicatiestijl, willen meewerken het promoten van het Beter Leven keurmerk. De hoofdinzet was het mede organiseren van de tweede campagneweek (week 43 2014) voor het Beter Leven keurmerk. In 2015 zal de derde Beter Leven week plaatsvinden in week 43: van 19 tot en met 25 oktober 2015.
 • promotie-lekker-leven.pngPromotieplan ism de Dierenbescherming en Stichting Beter Leven keurmerk
 • Toolkit met middelen voor gebruik door de deelnemende bedrijven en supermarkten.
 • Een radiospot
 • Een filmpje voor social media
 • Campagnemateriaal
 • Inzet door de Dierenbescherming van de eigen media
 • Medewerking aan het opzetten van het Dierenloopfestival van een regionale afdeling van de Dierenbescherming
 • Medewerking aan AH Boerderijdagen en Streekmarkt bij het AMC.

beter-leven-keurmerk-albert-heijn.png

 • Verkenning van promotie en voorlichting internationaal
  Vanuit NGO’s, bedrijven en overheid is er afstemming over de ontwikkelingen in de EU en m.n. Duitsland rond het verduurzamen van dierlijke producten.
 • Nederland is inmiddels koploper internationaal gezien in het ontwikkelen van diervriendelijkere concepten. Er is ruime keuze bij kip gevolgd door varkensvlees en rund. Opvallend is dat dit aspect marktontwikkeling en de samenwerking tussen NGO’s en bedrijfsleven niet of nauwelijks een plek heeft in de exportactiviteiten van zowel de sector (www.porkfromholland.nl) alsook van het ministerie van EZ (zie conferentie Kopenhagen). Vanuit het ketenmanagement wordt aandacht hierop gevestigd. Uit de toespraak van de Duitse minister op het congres in april 2015 wordt duidelijk dat het thema dierenwelzijn belangrijk is en ook op EU-niveau aangepakt dient te worden. De kracht van labels in de markt is en samenwerking tussen NGO’s, bedrijfsleven en onderzoek om te komen tot robuuste marktconcepten als wegbereider voor wetgeving is nog te veel onderbelicht. Hiermee is Nederland goede ervaring opgedaan via het Beter Leven keurmerk.
 • Vanuit het project Ketenmanagement en Dierenbescherming wordt contact onderhouden met de Duitse Dierenbescherming. Op 7 juli 2014 heeft een delegatie van de Deutsche Tierschutz Bund een bezoek gebracht aan Nederland en afgestemd met de ketenmanager en zijn ervaringen uitgewisseld en winkels bezocht. Een conclusie was dat de Nederlandse Dierenbescherming verder is wat betreft de samenwerking met bedrijven en retail.
 • Ook vindt er afstemming plaats en uitwisseling van ervaringen tussen de Dierenbescherming en haar buitenlandse zusterorganisaties en wordt gesproken om gezamenlijk in het verband van Eurogroup for Animals te komen tot afstemming van criteria voor een beter welzijn van dieren.

 

 • Bundelen, betrekken, ondersteunen van NGO’s rond verschillende thema’s
  Werken aan marktontwikkeling voor de afzonderlijke thema’s , maar met afstemming tussen de thema’s om afwenteling te voorkomen én in te zetten op integrale verduurzaming.
 • Met Stichting Natuur & Milieu is samengewerkt aan de verkenning van het uitbreiden van BLk met milieu. Ervaringen van de Dierenbescherming zijn gedeeld en concreet is gewerkt aan de normen voor zuivel. Dit heeft geleid tot een vervolgproject voor zuivel en varkensvlees en pluimveevlees.
 • Met Milieudefensie is afgestemd en verkend welke mogelijkheden ‘regionaal voer’ hebben in BLk, wanneer dit uitgebreid wordt met ‘milieu’.
 • Milieucentraal heeft een consumentonderzoek ingezet over ‘keurmerken’ en de conclusies zijn met hen bediscussieerd.
 • Met Vogelbescherming is contact onderhouden en zijn ervaringen over vermarkten en keurmerken gedeeld. De Vogelbescherming is actief met een campagne voor weidvogels en zowel dit thema alsook qua organisatie past de Vogelbescherming bij het uitwerken van BLK voor zuivel.

 

 • Afstemmen met projecten buiten UDV
 • De Ketenmanager heeft geparticipeerd in de programmacommissie van het NWO-programma Waardering Dierenwelzijn. Dit programma is afgesloten.
 • Met provincie Overijssel is samengewerkt om te komen tot een nieuwe aanpak voor Agro & food. Er zijn verschillende workshops en sessies belegd, maar dit heeft niet geleid tot een nieuwe aanpak. Opvallend is dat bestaande landelijke structuren en/of kennis zoals de UDV en haar projecten en ambities beperkt benut worden en/of bekend zijn.  Aandachtspunt voor de regiegroep UDV.
 • Met het POV (LTO+NVV) is kennisgemaakt o.a. is het recept voor duurzaam varkensvlees besproken. Bijgepraat is over Varken van Morgen, rol supermarkten en kansen juist nu voor het verbeteren van de positie van boeren in de keten. De markt is vragend. Verder bleek dat men beperkt op de hoogte is van UDV en haar activiteiten en dat er meer afgestemd kan worden.

 

 • Rapporteren aan regiegroep UDV en partners van de UDV
  Via de Dierenbescherming wordt contact onderhouden met de regiegroep. De halfjaarrapportage is ingeleverd en in de UDV besproken. Het gevoel overheerst dat de UDV kan winnen aan effectiviteit door meer afstemming tussen projecten en beleid (landelijke en provinciaal) en het vergroten van de bekendheid. Met een kleine groep betrokkenen bij de UDV is een evaluatie opgezet en beschikbaar gesteld aan de regiegroep voor de totale evaluatie van de UDV.

Cijfers en voorbeelden

aantal-dieren-met-een-beter-leven.png

Voor dier en milieu

udv-ketenmanagement-foto-varkensstal.png

 

ketenmanagement-genieten-met-sterren.png

 

genieten-met-sterren-2.png

natuur-en-milieu-logo-3.png

web_dierenbes.jpg

Ambities

Ketenmanagement sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 • 09. Dierenwelzijn
 • 10. Diergezondheid
 • 11. Volksgezondheid
 • 12. Lokale verbinding
 • 13. Rentabiliteit

Speerpunten

Ketenmanagement sluit aan bij de volgende UDV speerpunten: