Inventief uitdagen van de natuur

‘Vooruit naar de oorsprong’. Onder dit motto zijn drie ondernemers in 2015 het versnellingsproject ‘Inventief uitdagen van de natuur’ gestart. De achterliggende filosofie: door de oorspronkelijke functies van dieren en planten te combineren, kan een optimaal functionerende kringloop worden gerealiseerd. En gezond voedsel worden geproduceerd waarbij zo min mogelijk energie wordt gebruikt.

Bij de drie deelnemende melkveebedrijven staat weidegang centraal, elk volgens een eigen systeem: de één volgt een lang gras en lage kostenstrategie, de ander werkt volgens het Ierse (hogere productie) beweidingsmodel en de derde ondernemer hanteert een holistisch systeem waarbij ook vlees- en legkippen worden ingezet bij het grasland-management.

 

Inventief-uitdagen-van-de-natuur-boer-bart.png

Foto's: www.boerbart.nl

Hoog financieel rendement van eigen grond

Speerpunt van alle drie de systemen is een hoog financieel rendement van eigen grond. Daarbij staat de grasproductie centraal en streven de ondernemers door een strenge beweidingsstrategie naar een economisch gezonde bedrijfsvoering die duurzaam en tijdloos is. De koeien lopen bijvoorbeeld strikt 24 uur op één perceel. De verse mest die zij achterlaten is gezond voor het bodemleven en trekt insecten aan. Deze dienen weer als voedsel voor de kippen die op hun beurt met hun poten de mest verdelen over de grond waardoor er meer gras wordt gevoed. De kippen worden gehuisvest in een mobiele kippenwagen met legnesten. De eieren moeten weer bijdragen aan het rendement per hectare.

Kenmerken Inventief uitdagen van de natuur

 • Strikte beweidingsstrategie: al het vee wordt volledig geweid. Hierdoor minder maaien, schudden,   harken, inkuilen, voeren en mest rijden. Minder machines betekent minder diesel- en energieverbruik en een veel lagere CO² uitstoot.
 • Afkalven in het voorjaar: hiermee past de lactatiecurve en energiebehoefte van de koeien uitstekend bij de kwaliteit van het gras.
 • Koeien staan in de winter in de potstal waar maïs en graan worden gestrooid zodat varkens (na vertrek van de koeien in het voorjaar) op zoek naar de mais, de bodem los maken. Dit werkt stimulerend op de compostering van de stalmest.
 • Eén boer melkt de koeien in het veld met een mobiele melkwagen, hierdoor zijn kavelpaden overbodig.
 • Toenemende biodiversiteit creëert een sterk wortelstelsel en gezonde grond. Door het zaaien van verschillende soorten grassen, klavers en kruiden wordt de bodem gezond waardoor bestrijdingsmiddelen en kunstmest overbodig kunnen zijn.
 • Beter dierenwelzijn en diergezondheid door de dieren hun oorspronkelijke functie te geven in de kringloop en daardoor ruimte te geven voor natuurlijk gedrag.
 • De grond wordt niet uitgeput; de natuurlijke bodemkwaliteit wordt zoveel mogelijk gestimuleerd en uitgedaagd. Dit zorgt automatisch voor herstel van het soortenrijkdom.
 • Arbeidsvreugde en werkgelegenheid: behalve arbeidsvreugde voor de ondernemer, biedt deze vorm van landbouw ook werkgelegenheid voor mensen die buiten de maatschappelijke standaard vallen; er wordt vooral gewerkt tussen en met de dieren, buiten op het land.

Uitdagingen

Geconstateerde uitdagingen binnen het project:

 

 • melkproductie per hectare in verhouding tot financiering van de grond
 • regelgeving m.b.t. kippen en daaraan gekoppelde afzetmogelijkheden
 • landbouw met een verhaal: bij hoeveel boeren past dit?  


De ondernemers zijn met deze uitdagingen aan de slag. De resultaten en cijfers van de drie bedrijven zullen met elkaar worden vergeleken en op basis daarvan zetten de ondernemers in 2016 weer nieuwe of vervolgstappen.

Weidegang

inventief-uitdagen-van-de-natuur-1.png

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten:

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 

 • 01. Fossiele energie
 • 02. Klimaat
 • 09. Dierenwelzijn
 • 10. Diergezondheid
 • 13. Rentabiliteit
 • 15. Kennis, leer- vermogen & innovatie