Innovatietraject voer-mestkringloop

Innovatietraject Voer Mest kringloop

Doordat we in Nederland veel grondstoffen t.b.v. dierlijke productie importeren en niet of nauwelijks de mest exporteren ontstaat er de facto een mineralenoverschot in Nederland en een mineralentekort in de landen waar we veel grondstoffen vandaan importeren.
Met het optimaliseren van kringlopen kan de reductie van het Nederlandse mestoverschot worden gecombineerd met een duurzaam bodembeheer hier en elders. Kringlopen kunnen op diverse niveaus worden gesloten. Op nationaal niveau, Europees niveau en Mondiaal niveau. Los van het niveau waarop kringlopen worden gesloten, zal dit samenwerking vereisen van diverse betrokkenen die samenwerken aan een gedragen plan van aanpak.

Op de kortere termijn is het van belang dat mineralen uit dierlijke mest beter kunnen worden ingezet voor plantaardige teelten. Hiervoor wordt de komende jaren ingezet op grootschalige mest be- en verwerking en toepassing van deze mineralen binnen de agrofoodsector.

De recent opgerichte Task Force Mineralenkringlopen werkt aan een plan van aanpak. Vooralsnog bestaat de Task Force uit Nevedi, Cumela, LTO, Stichting Natuur en Milieu, Wageningen UR en EL&I. De Task Force laat momenteel onderzoek uitvoeren hoe het sluiten van de mineralenkringloop kan bijdragen aan:

  • Reductie van het Nederlandse mestoverschot;
  • Duurzaam bodembeheer hier en elders, waardoor verliezen (zowel in mineralen als in opbrengsten) beperkt worden;
  • Minder kunstmestgebruik, waardoor de mondiale voorraad fossiel fosfor beschermd wordt.


Het accent ligt hierbij in eerste instantie op fosfor. Hierbij zal in ogenschouw worden genomen welke effecten een gesloten fosforkringloop heeft op stikstof/eiwitten. In het komend najaar zullen workshops worden georganiseerd. Dit moet voor de zomer van 2012 leiden tot een actieplan.

Partners

Nevedi

LTO Nederland

Natuur & Milieu

Ministerie van EL&I