Het Beter Leven keurmerk uitbreiden met milieucriteria

Het Beter Leven keurmerk (BLk) van de Dierenbescherming is een begrip in Nederland; consumenten vertrouwen erop dat bij producten met dit keurmerk in elk geval sprake is van beter dierenwelzijn. Dierenbescherming en Natuur&Milieu slaan nu de handen ineen om te verkennen of het BLk uitgebreid kan wordenmet milieucriteria, in eerste instantie voor varkensvlees en kip. Ook wordt er een verkenning gedaan naar BLk voor zuivel, met dierenwelzijn en milieu.

De grootste uitdaging is het in kaart brengen van relevante milieucriteria én het terugverdienen van de meerkosten; hoe hoog zijn die en wie gaan ze betalen? Daarvoor zal afstemming moeten worden bereikt met alle ketenregisseurs en supermarkten.

beter-leven-met-milieu-kenmerk.png

Processtappen

Het projectteam heeft de volgende processtappen geformuleerd:

 

 1. Milieucriteria ontwikkelen voor varkensvlees en kip en deze integreren in de huidige Beter Leven schema’s voor 1, 2 en 3 sterren.
 2. Door laten rekenen meerkosten milieucriteria.
 3. Uitwerken certificeerbaarheid met controlerende instelling.
 4. De Stichting Beter leven kenmerk uitrusten voor het werken met het uitgebreide keurmerk.
 5. De introductie van de milieucriteria in de praktijk bepalen.
 6. Toetsing van de nieuwe Beter Leven schema’s voor varken en kip bij stakeholders.
 7. De nieuwe Beter Leven schema’s waar nodig n.a.v. stap 6 aanpassen.
 8. Een gezamenlijke communicatiestrategie opstellen.
 9. Het uitgebreide logo van het Beter leven keurmerk vormgeven.
 10. Pilots met de nieuwe schema’s met marktpartijen opzetten.

Haalbare milieucriteria

Het is nog niet eenvoudig om milieucriteria op te stellen die haalbaar zijn voor partijen die al meewerken aan het BLk en voldoende impact hebben. Want wat betekenen criteria op het gebied van mest en voer in de bedrijfsvoering van producenten en hoe bepaal je bijvoorbeeld de amoniakwaarde voor vleeskuikens met 1 ster als daar geen richtlijnen voor zijn? Hoe kun je criteria inrichten als je alleen kunt benchmarken met gangbaar? De door Natuur&Milieu opgestelde milieucriteria zijn bij onafhankelijke deskundigen getoetst op inhoud, relatie tot dierenwelzijn en meerkosten, waarna ze met veehouders, verwerkers en supermarkten zijn besproken. Met deze input zijn de criteria aangepast en is een nieuwe ronde langs betrokken partijen gemaakt. De daaruit geformuleerde conceptcriteria worden nu doorgerekend naar kostprijs en ook weer besproken met de stakeholders. Daarmee is het project in de tweede helft van 2015 bij stap drie van het proces.

Dierenbescherming en Natuur&Milieu 

Parallel hieraan loopt de samenwerking tussen de Dierenbescherming en Natuur&Mileu, waarbij het voor de laatste nieuw is om een keurmerk te voeren, met alle vragen die daarbij horen. Dierenwelzijn is voor de consument aansprekender dan milieu, hoe ga je het BLk laden met beide waarden? Daarnaast hebben beide partijen speerpunten die in de zoektocht naar een goede balans tussen dierenwelzijn en milieu wél gehonoreerd moeten worden. De basis voor de constructieve samenwerking is echter de overtuiging van het belang en potentieel van de uitbreiding van het BLk met milieu. Vanuit die insteek worden gezamenlijk stappen gezet. Ook in de werkwijze van de Stichting Beter Leven kenmerk en de communicatie rond het Beter Leven keurmerk met de uitbreiding milieu. 

 

Milieucriteria

beter-leven-milieucriteria-udv-project.png

Ambities

Dit project sluit aan bij de volgende ambities van de UDV:

 

 • 02. Klimaat

Speerpunten

Dit project sluit aan bij de volgende UDV speerpunten: