Versnellingsprojecten

Om in 2023 een ‘in alle opzichten toonaangevende en duurzame veehouderij’ te hebben moeten er allerlei initiatieven worden ontwikkeld en uitgetest op haalbaarheid en effectiviteit. Op de website vindt u steeds nieuwe versnellingsprojecten per speerpunt en in een later stadium ook per ambitie. Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld en geactualiseerd.

Initiatiefgroep duurzame fokkerij Initiatiefgroep duurzame fokkerij
De initiatiefgroep Duurzame Fokkerij buigt zich over de vraag hoe via fokkerijlijnen stappen gezet kunnen worden gericht op de inzet van robuuste dier… meer >

Be good and sell it Be good and sell it
Hoe kun je duurzaam geproduceerd voedsel goed vermarkten? Dat is de centrale vraag in het versnellingsproject ‘Be good and sell it’. meer >

Kringloop van verbinden Kringloop van verbinden
‘Kringloop van verbinden’ borduurt voort op 'de Boerderij die verbindt' en wil minder aanvoer van mineralen, 100% energiebesparing en minder gebruik v… meer >

Vrijloopstal 2.0 Vrijloopstal 2.0
In dit versnellingsproject ligt de focus op onderzoek naar de diergezondheid in de vrijloopstal. Daarnaast werken de deelnemende ondernemers actief aa… meer >

(e)missie duurzaam (e)missie duurzaam
(e)Missie Duurzaam draait het om kennisontwikkeling en kennisdelen over effectief beluchtingsmanagement in de zogeheten Vrijloopstal Plus. meer >

Farmwalk Schapenhouderij Farmwalk Schapenhouderij
Weidegang stimuleren en wormproblematiek aanpakken door goed graslandmanagement, betere beweidingssystemen en mest- en mineralenmanagement. meer >

Inventief uitdagen van de natuur Inventief uitdagen van de natuur
‘Vooruit naar de oorsprong’. Onder dit motto zijn drie ondernemers in 2015 het versnellingsproject ‘Inventief uitdagen van de natuur’ gestart. meer >

Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij
Dit voorbeeldproject, geïnitieerd door Vereniging Milieudefensie, brengt een diervriendelijk ei op de markt met veevoer van dichtbij. meer >

Kaas met veevoer van dichtbij Kaas met veevoer van dichtbij
Dit project van Vereniging Milieudefensie brengt een kaas op de markt met een bijzonder verhaal: een biologische kaas met veevoer van dichtbij. meer >

Met het lupinevarken naar de markt Met het lupinevarken naar de markt
'Met het lupinevarken naar de markt' helpt milieu- en diervriendelijke varkenshouders een onderscheidend product en een aansprekend merk te creëren. meer >

Duurzame vleeskuikensector Duurzame vleeskuikensector
Het versnellingsproject ‘Duurzame vleeskuikenketen’ wil door technische en sociale innovaties bijdragen aan structurele verduurzaming van de reguliere… meer >

Het Beter Leven keurmerk uitbreiden met milieucriteria Het Beter Leven keurmerk uitbreiden met milieucriteria
Dierenbescherming en Natuur&Milieu verkennen of het BLk uitgebreid kan wordenmet milieucriteria, in eerste instantie voor varkensvlees en kip. meer >

Beter Leven voor zuivel Beter Leven voor zuivel
Het Beter Leven keurmerk (BLk) helpt consumenten bewuste keuzes te maken. Als dat voor vlees en eieren kan, waarom dan niet voor zuivel? meer >

Het Nieuwe Veehouden 2 en 3 Het Nieuwe Veehouden 2 en 3
Het versnellingsproject ‘Het nieuwe Veehouden’ (HNV) is het ontdekken van en toewerken naar veehouderijconcepten of -systemen die goed zijn voor dier … meer >

Innovatie in bedrijf Innovatie in bedrijf
Het versnellingsproject ‘Innovatie in bedrijf’ richt zich op de brede toepassing van vernieuwingen in de varkenshouderij en varkensvleesketen door mid… meer >

Integraal duurzame producten in het schap Integraal duurzame producten in het schap
Meer duurzame vlees- en zuivelproducten in het schap is het doel van het UDV versnellingsproject ‘Integraal duurzame producten in het schap’. meer >

Digitale inkijk op het boerenbedrijf Digitale inkijk op het boerenbedrijf
Bij dit driejarig versnellingsproject ‘Digitale inkijk op het boerenbedrijf’ draait het om het stimuleren van interactie tussen boer en burger. Om zo … meer >

Ketenmanagement Ketenmanagement
In het versnellingsproject ‘Ketenmanagement’ draait het om het concreet verbinden van de afzetmarkt aan duurzamere initiatieven van de UDV en de produ… meer >

Verduurzamen diervoeder Verduurzamen diervoeder
Het versnellingsproject ‘Verduurzamen Diervoeder’ richt zich op het zoeken en benutten van alternatieve eiwitbronnen voor veevoer, getoetst aan het ‘F… meer >

Ranking the Stars Ranking the Stars
In het versnellingsproject ‘Ranking the Stars’ worden verschillende routes op weg naar duurzaamheid concreet gemaakt. Aan de hand van duurzame initiat… meer >

Van regulier melkveebedrijf naar open source boerderij Van regulier melkveebedrijf naar open source boerderij
Vanuit persoonlijke drijfveer en zijn visie op landbouw en samenleving wil Rob Denissen VOF op zoek naar een nieuwe vorm van een melkveebedrijf; de op… meer >

Innovatieprogramma Varkansen Innovatieprogramma Varkansen
Dit samenwerkingsverband stimuleert het realiseren van concrete voorbeelden van integraal duurzame varkenshouderij. meer >

Cursus 'Het nieuwe veehouden' Cursus 'Het nieuwe veehouden'
'Het nieuwe veehouden’ zijn alle manieren van veehouden die goed zijn voor de ondernemer, zijn bedrijf, zijn dieren, zijn omgeving en de markt waarvoo… meer >

Routekaart ingrepen Routekaart ingrepen
In het kader van welzijn en gezondheid van dieren wordt er gewerkt aan een ‘Routekaart ingrepen’. meer >

Meten van dierenwelzijn Meten van dierenwelzijn
Sinds 2010 bestaan internationale meetlatten om het welzijnsniveau van runderen, varkens en pluimvee objectief te meten. meer >

Richtlijnen diertransport Richtlijnen diertransport
Op initiatief van het ministerie van EL&I en Wageningen UR-LEI is onderzocht wat er voor nodig is om dieren tijdens transport zo min mogelijk stress t… meer >

Digitaal inkijkje Digitaal inkijkje
Regionaal pilotproject voor het ontwikkelen en verspreiden van voorbeelden voor een digitaal beschikbaar ‘ondernemingsportfolio’. meer >

Transport van dieren Transport van dieren
Diertransport vormt een belangrijk aandachts- en actiepunt in de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Vervoer van levende dieren dient te voldoen a… meer >

Innovatietraject voer-mestkringloop Innovatietraject voer-mestkringloop
Op de kortere termijn is het van belang dat mineralen uit dierlijke mest beter kunnen worden ingezet voor plantaardige teelten. De Task Force Minerale… meer >

Nieuwe stalontwerpen varkenshouderij Nieuwe stalontwerpen varkenshouderij
Dit project heeft als doel de kwaliteit van de agrarische bebouwing en daarmee ook het imago van de sector intensieve veehouderij te verbeteren. meer >

Minder fosfaat in dierlijke mest Minder fosfaat in dierlijke mest
De campagne “Resultaat met minder fosfaat” had als doel: 10 miljoen kg minder fosfaat in 2011 en nog eens 10 miljoen kg minder voor 2013. meer >

Project koeien en kansen Project koeien en kansen
In 'Koeien & Kansen' zoekt een groep van 16 enthousiaste melkveehouders samen met onderzoekers naar de mogelijkheden van een duurzame en tevens maatsc… meer >

Sturen op de klimaatvoetafdruk van diervoeders Sturen op de klimaatvoetafdruk van diervoeders
De diervoedingsketen wil weten welke effecten de productie en het gebruik van diervoeders hebben op het klimaat, om deze te kunnen verminderen. meer >

Smart dairy farming Smart dairy farming
Op welke manier kan technologie (ICT, sensoren, modellen) het dagelijkse management ondersteunen van individuele koeien op het boerenbedrijf? meer >

Klimaatneutrale stal Klimaatneutrale stal
De Nederlandse zuivelsector heeft het prototype voor de klimaatneutrale stal gepresenteerd. De nieuwe stal heeft zonnepanelen en biovergisters. meer >

Routekaart Vlees Routekaart Vlees
Binnen de vleessector staan de thema’s duurzaamheid en energie hoog op de agenda. De sector doet dan ook mee met de Meerjarenafspraken Energie-efficie… meer >

Raffinage van mest Raffinage van mest
De Duurzame Zuivelketen is het initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland om de Nederlandse zuivelindustrie en melkveehou… meer >

Biogas XL Biogas XL
Green Deal met de overheid om gezamenlijk te onderzoeken hoe op boerderijniveau via kleinschalige (mono-)mestvergisting biogas wordt geproduceerd en v… meer >

Routekaart Zuivelketen Routekaart Zuivelketen
Op welke manieren kan de zuivelketen (verder) verduurzamen? Wat is er voor nodig, en waar zit de meeste potentie: zon, wind of biovergisting? meer >

Collectieve energiebesparing Collectieve energiebesparing
Energiebesparing draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen en is winstgevend voor veehouders en maatschappij. Maar hoe doe je dat het slimst? meer >

Terugwinnen van grondstoffen uit mest Terugwinnen van grondstoffen uit mest
Twence Afval en Energie, LTO Noord en InnovatieNetwerk pakken gezamenlijk de mestproblematiek aan door grondstoffen terug te winnen uit mest. meer >

Zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken Zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken
Kiezen voor duurzaamheid betekent afscheid nemen van zaken die daar niet bij passen. Zoals asbest daken. Dat is echter een forse investering voor agra… meer >

Project 'Mijn duurzaamheid' Project 'Mijn duurzaamheid'
Met MIJN Duurzaamheid bepaal je zelf jouw eigen duurzame bedrijfsstijl met aandacht voor boer, koe, burger en milieu. meer >

Tools voor duurzaamheid Tools voor duurzaamheid
Welke tools helpen veehouders nou écht om aan duurzaamheid te werken? FrieslandCampina heeft tijdens workshops over verduurzaming met ruim 150 veehoud… meer >

Varkenshouderij 2.0 Varkenshouderij 2.0
Hoe stemmen we vraag en aanbod van varkensvlees af? Wat wil de consument? Welke markt-concepten zijn kansrijk en haalbaar en ook nog eens duurzaam? Da… meer >

Creatief ketenbewust ondernemen Creatief ketenbewust ondernemen
Kennis delen en laten circuleren binnen de keten, daar draait het om. En dan met deze kennis weer nieuwe kansen zien voor verbeteringen en innovatie. meer >

Praktisch leren Praktisch leren
De Agrarische Opleiding Centra (AOC) willen toekomstige ondernemers tijdens hun opleiding leren en laten werken vanuit praktijkvragen en vragen uit he… meer >

Verbreden markt voor duurzame dierlijke producten Verbreden markt voor duurzame dierlijke producten
In gesprek met supermarkten en initiatiefnemers op zoek waar doorbraken mogelijk zijn voor duurzame producten met oog voor milieu en dierenwelzijn. meer >

Afgeronde projecten

Educatie 'Duurzame veehouderij Hoe?ZO!’ Educatie 'Duurzame veehouderij Hoe?ZO!’
In het project ‘Duurzame veehouderij Hoe?ZO!’ staat het informeren over de ambities van de Nederlandse veehouderijketen en het beleven wat verduurzami… meer >