Verantwoorde soja

De Nederlandse industrie heeft de ambitie om internationaal koploper te worden in het gebruik van verantwoorde, RTRS-gecertificeerde soja. In december 2011 ondertekenden de partners in de dierlijke productieketen een intentieverklaring waarmee zij zich hebben gecommitteerd aan de ketentransitie naar 100% verantwoorde soja in 2015. Begin 2012 is de stichting Ketentransitie Verantwoorde Soja gestart met haar werkzaamheden. Doel is de transitie van de dierlijke productieketen naar gebruik van verantwoorde soja vorm te geven.

In 2010 werd wereldwijd ruim 200 miljoen ton sojabonen geproduceerd. Daarmee is soja een van de belangrijkste landbouwproducten ter wereld. Door de mondiale bevolkings- en welvaartsgroei en de daardoor stijgende vleesconsumptie blijft de vraag naar soja voor veevoeder sterk toenemen. Grootschalige sojateelt kan echter negatieve gevolgen hebben, zoals aantasting van waardevolle natuur in met name Zuid-Amerika, schending van landrechten van de lokale bevolking en overmatig gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Om de mogelijk negatieve effecten als gevolg van sojateelt te reduceren en/ of te voorkomen wordt door een groot aantal partijen samengewerkt aan het verduurzamen van de sojateelt. 
Enkele samenwerkingsinitiatieven op dit onderwerp zijn:

  • Initiatief Duurzame soja (IDS) is een platform bestaande uit het Nevedi-collectief, Vion, Friesland Campina, 2Sisters Storteboom, Gebr. Van Beek en Ahold. Dit platform heeft tot doel het RTRS-proces te versnellen.
  • Task Force Soja een overlegplatform voor het bedrijfsleven om RTRS-doelen af te stemmen en deze te bereiken.
  • Sojacoalitie is een overlegplatform voor verschillende ngo’s waaronder WWF, Solidaridad, IUCN, Both Ends, Stichting Natuur & Milieu.
  • Round Table responsible soy (RTRS): vormt een wereldwijd platform van een groot aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties Het secretariaat van de RTRS is gevestigd in Buenos Aires. Sedert oktober 2010 bestaat RTRS-standaard.
  • Initiatief Duurzame Handel (IDH) is opgericht in 2009 met steun van Ministerie van Ont-wikkelingssamenwerking en richt zich op verduurzamen van grondstofketens. Soja is één van de programma’s.

In oktober 2010 is de RTRS standaard vastgesteld. Hierin staan criteria voor een verantwoorde sojaproductie. Naast aandacht voor het terugdringen van pesticidengebruik en voor landrechten van lokale gemeenschappen, zijn ook regels opgesteld die voorschrijven dat uitbreiding van sojateelt niet ten koste mag gaan van waardevolle bossen en biodiversiteit.

In juni 2011 is door de Nederlandse industrie allereerste soja gekocht die is geteeld volgens de principes van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS). Deze eerste aankoop van 85.000 ton (obv certificaten) geeft een belangrijk signaal aan het internationale bedrijfsleven om ook verantwoorde soja te kopen. Het is een doorbraak in de verduurzaming van de internationale sojaketen. De certificering en verkoop zijn belangrijke stappen om RTRS wereldwijd tot dé standaard te maken voor verantwoorde sojateelt die onder meer helpt bij het tegengaan van de aantasting van waardevolle natuur en het respecteren van landrechten van lokale gemeenschappen.

Meer informatie:

RTRS-gecertificeerd

soja_gezin_brazilie.jpg

 

verantwoorde-soja.jpg