Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een certificatieschema met als doel het bevorderen van investeringen in een duurzame veehouderij. Veestallen die voldoen aan de criteria van de MDV tonen daarmee aan dat zij kunnen voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen.

Eind 2010 is door de UDV een bijdrage geleverd aan het uitwerken van criteria voor het nieuwe thema Bedrijf & Omgeving in de Maatlat Duurzame Veehouderij door Stichting Milieukeur. Andere thema’s zijn ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, energie en fijn stof. Het thema Bedrijf & Omgeving is uitgewerkt in 4 onderwerpen. Landschappelijke inpassing is daarvan het belangrijkste. De andere zijn omgevingsgerichtheid (transparantie/openheid), verstoring (geur, geluid, licht) en water. Het ambitieniveau (minimaal te behalen punten) van dit thema is in 2011 vastgesteld op een overgangsniveau, bij de herziening voor 2012 zal dit worden verhoogd van 15 naar 29 punten.

Vernieuwend aan het criterium voor landschappelijke inpassing is dat een groot aantal punten verdiend kan worden met het opstellen van een landschapsplan voor het volledige bedrijf en/of bouwblok door een geregistreerde landschapsarchitect. Het landschapsplan wordt samen met het ontwerp van de stal ingediend bij de bouwaanvraag en meegenomen in de toetsing door welstand. Bij voorkeur is al in een eerder stadium, vóór de indiening van de bouwaanvraag, overleg geweest met welstand over het landschapsplan en het ontwerp van de stal.

 

Maatlat Duurzame Veehouderij logo

MDV certificatie

Maatlat Duurzame Veehouderij