Duurzame Zuivelketen

Op het gebied van duurzaamheid zijn er in de zuivelindustrie al aansprekende resultaten geboekt. In 20 jaar tijd halveerde bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot en zijn de broeikasgassen met bijna 20% gereduceerd. Daarnaast zijn er sluitende kwaliteitssystemen en leveringsvoorwaarden voor onder andere hygiëne, melkkwaliteit en diergezondheid en voldoet de zuivelsector aan strenge Nederlandse en Europese regelgeving.

Structurele ontwikkelingen als de schaalvergroting van melkveehouderijen, de groei van de melkproductie per koe en de afschaffing van het melkquotum vragen om nog meer stappen op het gebied van duurzaamheid. Ook stijgt de wereldbevolking en de welvaart, waardoor de vraag naar zuivelproductie toeneemt. Om die redenen initieerden de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) en LTO de Duurzame Zuivelketen, een unieke ketensamenwerking tussen melkveehouders en zuivelindustrie met ambitieuze doelen op vier gebieden:


Klimaat en energie

  • 30% reductie van broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990, inclusief klimaatneutrale groei
  • 20% duurzame energie in 2020 en een energieneutrale zuivelketen
  • 2% energie-efficiency per jaar (1,5% fabrieken en 0,5% keten) en in totaal 30% energie-efficiency in de periode 2005-2020, 2% energiebesparing per jaar bij veehouders

Diergezondheid en dierenwelzijn

  • Vermindering antibioticaresistentie. In 2013 antibioticagebruik terug naar niveau 1999
  • Verlengen gemiddelde levensduur koeien, met name door het sterk terugdringen van mastitis en klauwproblemen
  • 5% duurzame stallen in 2011, in 2015 alle nieuw te bouwen stallen integraal duurzaam

Weidegang

  • Behoud huidig niveau van weidegang

Biodiversiteit en milieu

  • 100% gebruik van RTRS (Round Table on Responsible Soy) gecertificeerde duurzame soja en duurzame palmpitschilfers in 2015
  • Acties en maatregelen die direct en indirect het fosfaatvolume en de ammoniakuitstoot beïnvloeden
  • Verbetering biodiversiteit

De uitvoeringsstrategie van de Duurzame Zuivelketen bestaat uit vier stappen: stimuleren van innovatie, beschikbaar maken van kennis en instrumenten, monitoring en niet-vrijblijvende maatregelen. Veehouders kunnen zich vergelijken met collega-ondernemers en worden gestimuleerd zich te verbeteren. Elke zuivelonderneming kiest een aanpak die past bij de bedrijfsvoering en stelt hiervoor een duurzaamheidsprogramma op. De voortgang op de doelen wordt door middel van een sectorrapportage gemonitord.

Klimaatstal

Klimaatstal