Systeeminnovaties

udv-systeeminnovaties.png


Systeeminnovaties staat voor een samenhangend pakket van vernieuwingen in de dierhouderij en huisvesting. Het is breder dan stalontwerp en heeft daardoor ook nauwe relaties met speerpunt 2. welzijn en gezondheid van dieren. Aansluiten bij natuurlijk gedrag van dieren is het uitgangspunt voor het dierhouderijsysteem.

Waar we aan werken:

Integraal duurzame veehouderijsystemen:

  • 5% integraal duurzame stallen in 2011 en perspectief op grootschalige toepassing daarna;
  • Herontwerp / nieuwe ontwerpen van stal- en houderijsystemen gericht op forse stappen voorwaarts voor dierenwelzijn (natuurlijk gedrag), milieu (minimale emissie), diergezondheid, energieverbruik en landschappelijke inpassing. Voortgang op het totaal moet in evenwicht zijn met de voortgang op individuele aspecten;
  • Verankering van nieuwe concepten door de praktijk.

 

Ambities tot 2015

Bewustwording, mind set, sense of urgency

  • Vóór 2013 is er bij alle toekomstgerichte ondernemers een ‘sense of urgency’ voor het investeren in integraal duurzame houderijsystemen (stal, bedrijfsmanagement en fokkerij);
  • Vóór 2013 zijn alle toekomstgerichte ondernemers bekend met de methodiek van de herontwerptrajecten bij het nadenken over investeringen.


Extra stimulans om duurzaam te investeren

  • Vanaf 2015 zijn alle nieuw te bouwen stallen / houderijsystemen integraal duurzaam.


Vanaf 2015 zijn alle nieuw te bouwen stallen / houderijsystemen integraal duurzaam

  • In 2015 is het systeem van Welfare Quality praktisch toepasbaar en voor de boer te gebruiken in zijn managementsysteem;
  • In 2013 ligt er een routekaart voor het uitfaseren van ingrepen die afhangen van het houderijsysteem;
  • In 2013 is het antibioticagebruik gedaald met 50% ten opzichte van 2009 (in 2011 20% minder);
  • In 2015 zijn via fokkerijlijnen stappen gezet gericht op inzet van robuuste dieren.

 


Plusstallen in het nieuws

Plusstal stimuleert duurzaam bouwenPlusstal stimuleert duurzaam bouwen De UDV wil vanaf 2015 stimuleringsmaatregelen inzetten om een versnelling te geven aan de bouw van duurzame stallen; Plusstallen. meer > 6-5-2014

Versnellingsprojecten

Kringloop van verbinden Kringloop van verbinden
‘Kringloop van verbinden’ borduurt … meer >

Vrijloopstal 2.0 Vrijloopstal 2.0
In dit versnellingsproject ligt de … meer >

(e)missie duurzaam (e)missie duurzaam
(e)Missie Duurzaam draait het om ke… meer >

Inventief uitdagen van de natuur Inventief uitdagen van de natuur
‘Vooruit naar de oorsprong’. Onder … meer >

Het Nieuwe Veehouden 2 en 3 Het Nieuwe Veehouden 2 en 3
Het versnellingsproject ‘Het nieuwe… meer >

Innovatie in bedrijf Innovatie in bedrijf
Het versnellingsproject ‘Innovatie … meer >

Integraal duurzame producten in het schap Integraal duurzame producten in het schap
Meer duurzame vlees- en zuivelprodu… meer >

Ranking the Stars Ranking the Stars
In het versnellingsproject ‘Ranking… meer >

Van regulier melkveebedrijf naar open source boerderij Van regulier melkveebedrijf naar open source boerderij
Vanuit persoonlijke drijfveer en zi… meer >

Innovatieprogramma Varkansen Innovatieprogramma Varkansen
Dit samenwerkingsverband stimuleert… meer >

Praktijkvoorbeelden

Rondeel Rondeel
Het Rondeel is een uniek huisvestin… meer >

Integraal duurzame vrijloopstal Integraal duurzame vrijloopstal
De IDV-stal bestaat uit een bedding… meer >

Vrije uitloop voor kippen Vrije uitloop voor kippen
Eieren met het Vrije Uitloopkeurmer… meer >

Beter Leven Kenmerk Beter Leven Kenmerk
Het Beter Leven kenmerk is een 3-st… meer >

Stimuleren van behoud van weidegang Stimuleren van behoud van weidegang
Om het beeld van de koe in de wei v… meer >

Serrestal voor varkens Serrestal voor varkens
Een serrestal betekent licht in de … meer >

Duurzame Zuivelketen Duurzame Zuivelketen
Op het gebied van duurzaamheid zijn… meer >