Energie, milieu & klimaat

udv-energie-milieu-klimaat.png


Energie, milieu en klimaat staat voor de effecten van de veehouderij op energie, milieu en klimaat. Minder energiegebruik, verantwoorde productie van veevoer en voorkomen van uitstoot van milieubelastende stoffen.

Waar we aan werken:

a.  voer- mest kringloop

 • Zoveel mogelijk sluiten van de voer-mest kringloop op bedrijfs-, nationaal of NW Europees niveau;
 • Maximale benutting van mineralen uit dierlijke mest als meststoffen door mest te bewerken / verwerken. Zie de uitdagingen uit het convenant Schoon & Zuinig.


b.  grondstoffen voor diervoeder op duurzame wijze geproduceerd

In 2023 worden alle grondstoffen duurzaam geproduceerd.


c.  klimaat: duurzame energieproductie, reductie van energieverbruik en broeikasgassen

Maximale inzet op productie van duurzame energie door veehouderij uit biomassa, wind en zon NB. Uitdagingen zijn gekwantificeerd in het Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren (inclusief die voor reductie van energieverbruik en broeikasgassen) en worden via dat convenant gerealiseerd. De ambities lopen in het  convenant tot het jaar 2020 evenals in het programma Duurzame Zuivelketen.


d. minimale emissies naar milieu

Ambities tot 2015

Aanpakken korte termijn problematiek

Begin 2011 hebben Nevedi en LTO een mineralenconvenant gesloten met ambities en aanpak voor het terugdringen van fosfaat in dierlijke mest.


Korte termijn aanpak verbinden aan lange termijn ambitie

 • Eind 2011 is er een gedragen plan van aanpak voor het sluiten van voer-mest kringlopen;
 • In 2015 is het mineralenoverschot in Nederland verwerkt.


Verduurzamen grondstoffen

 • In 2015 is 100% van de in Nederland gebruikte soja duurzaam geproduceerd (RTRS gecertificeerde soja);
 • In 2015 is duidelijk wat er voor nodig is om voor andere grondstoffen tot 100% duurzaam te komen.


Energiebesparing en productie (deels uit Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren)

 • Duurzame Zuivelketen: in 2020 is de zuivelketen energieneutraal;
 • Convenant S&Z: verdere reductie van het gebruik van fossiele energie van gemiddeld 2% per jaar tot aan 2020. De emissie veroorzaakt door direct energiegebruik (gas, olie en elektra) is in 2020 verminderd met circa 60% t.o.v. 1990;
 • Convenant S&Z: de ATV-sector streeft naar de productie van duurzame energie van 63 PJ in
 • 2020 (gelijk aan een vermeden CO2- uitstoot van 3.0 Mton/jaar).


Reductie overige broeikasgassen (deels uit Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren)

 • Convenant S&Z: de emissie van overige broeikasgassen is door sectorale ontwikkelingen, gerichte reductiemaatregelen en gedeeltelijke omzetting van mest in duurzame energie in 2020 verminderd met circa 25 tot 30% t.o.v. 1990;
 • Inzet in 2020 binnen de EU de laagste uitstoot overige broeikasgassen per liter melk te realiseren;
 • PM ambities die gesteld worden na oplevering van het project Carbon Footprint Animal Nutrition (zie ook 4b)

Praktijkvoorbeelden

Rondeel Rondeel
Het Rondeel is een uniek huisvestingsconcept voor leghennen, voor een duurzame toekomst voor de legpluimveehouderij. meer >

Integraal duurzame vrijloopstal Integraal duurzame vrijloopstal
De IDV-stal bestaat uit een bedding van duurzaam gedroogde mest en een ventilerend foliekasdek. De combinatie maakt het concept … meer >

Duurzame Zuivelketen Duurzame Zuivelketen
Op het gebied van duurzaamheid zijn er in de zuivelindustrie al aansprekende resultaten geboekt. In 20 jaar tijd halveerde bijvo… meer >

Verantwoorde soja Verantwoorde soja
De Nederlandse industrie heeft de ambitie om internationaal koploper te worden in het gebruik van verantwoorde, RTRS-gecertifice… meer >

Versnellingsprojecten

Kringloop van verbinden Kringloop van verbinden
‘Kringloop van verbinden’ borduurt … meer >

Vrijloopstal 2.0 Vrijloopstal 2.0
In dit versnellingsproject ligt de … meer >

(e)missie duurzaam (e)missie duurzaam
(e)Missie Duurzaam draait het om ke… meer >

Farmwalk Schapenhouderij Farmwalk Schapenhouderij
Weidegang stimuleren en wormproblem… meer >

Inventief uitdagen van de natuur Inventief uitdagen van de natuur
‘Vooruit naar de oorsprong’. Onder … meer >

Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij Het nieuwe ei met veevoer van dichtbij
Dit voorbeeldproject, geïnitieerd d… meer >

Kaas met veevoer van dichtbij Kaas met veevoer van dichtbij
Dit project van Vereniging Milieude… meer >

Met het lupinevarken naar de markt Met het lupinevarken naar de markt
'Met het lupinevarken naar de markt… meer >

Het Beter Leven keurmerk uitbreiden met milieucriteria Het Beter Leven keurmerk uitbreiden met milieucriteria
Dierenbescherming en Natuur&Milieu … meer >

Beter Leven voor zuivel Beter Leven voor zuivel
Het Beter Leven keurmerk (BLk) help… meer >

Het Nieuwe Veehouden 2 en 3 Het Nieuwe Veehouden 2 en 3
Het versnellingsproject ‘Het nieuwe… meer >

Integraal duurzame producten in het schap Integraal duurzame producten in het schap
Meer duurzame vlees- en zuivelprodu… meer >

Verduurzamen diervoeder Verduurzamen diervoeder
Het versnellingsproject ‘Verduurzam… meer >

Innovatietraject voer-mestkringloop Innovatietraject voer-mestkringloop
Op de kortere termijn is het van be… meer >

Minder fosfaat in dierlijke mest Minder fosfaat in dierlijke mest
De campagne “Resultaat met minder f… meer >

Project koeien en kansen Project koeien en kansen
In 'Koeien & Kansen' zoekt een groe… meer >

Sturen op de klimaatvoetafdruk van diervoeders Sturen op de klimaatvoetafdruk van diervoeders
De diervoedingsketen wil weten welk… meer >

Smart dairy farming Smart dairy farming
Op welke manier kan technologie (IC… meer >

Klimaatneutrale stal Klimaatneutrale stal
De Nederlandse zuivelsector heeft h… meer >

Routekaart Vlees Routekaart Vlees
Binnen de vleessector staan de them… meer >

Raffinage van mest Raffinage van mest
De Duurzame Zuivelketen is het init… meer >

Biogas XL Biogas XL
Green Deal met de overheid om gezam… meer >

Routekaart Zuivelketen Routekaart Zuivelketen
Op welke manieren kan de zuivelkete… meer >

Collectieve energiebesparing Collectieve energiebesparing
Energiebesparing draagt bij aan de … meer >

Terugwinnen van grondstoffen uit mest Terugwinnen van grondstoffen uit mest
Twence Afval en Energie, LTO Noord … meer >

Zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken Zonnepanelen ter vervanging van asbestdaken
Kiezen voor duurzaamheid betekent a… meer >