Over de UDV samenwerking

Voortgangsrapportage UDV 2013Negen partijen ondertekenden op 19 mei 2009 de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij en vormen het samenwerkingsverband Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij. Vanaf 2011 is daar de Groene Kennis Coöperatie (nu Groen Kennisnet) aan toegevoegd. Iedere partij brengt eigen specifieke expertise in en samen dragen zij actief bij aan de verduurzaming van de Nederlandse veehouderij.

Over de UDV speerpunten

De Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij heeft een zestal speerpunten gedefinieerd:

  1. Systeeminnovaties
  2. Welzijn en gezondheid
  3. Maatschappelijke inpassing
  4. Energie, milieu en klimaat
  5. Markt en ondernemerschap
  6. Verantwoord consumeren

 

UDV achtergrond

voortgang-udv.png

 

Het samenwerkingsverband rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer over haar voortgang. Deze rapportages beschrijven de voortgang die is geboekt sinds het uitbrengen van de Toekomstvisie op de Veehouderij (2008) en de Uitvoeringsagenda (2009) en maakt de balans op waar de sector staat op weg naar een duurzame veehouderij in 2023. Meer achtergrond